Regulamin Warszawskiego Konkursu Fotograficznego

o Tematyce Literackiej

dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VII

"Ty czy ja - kto z nas jest prawdziwy?"

 

1. Organizatorzy

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi         im. Jędrzeja Cierniaka w  Warszawie

 

 2. Cele konkursu

 

 • motywowanie do poznawania literatury młodzieżowej
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 • rozwijanie zainteresowań interdyscyplinarnych
 • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu artystycznego
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia i umiejętności twórczej prezentacji własnych zainteresowań

 

3. Uczestnicy konkursu

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 7 z terenu Warszawy.

 

4. Zasady wykonania i przesłania prac konkursowych

 

 • Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie, na którym jest on wystylizowany na ulubioną postać – wybranego bohatera książki.
 • Do zdjęcia dołączony jest krótki opis w pliku PDF zawierający następujące informacje:
 • autor i tytuł książki
 • dane dotyczące bohatera (np. imię nazwisko, pseudonim, …)
 • fragment z lektury będący opisem postaci

 

5. Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych

 

 1. Prace powinny przedstawiać uczestnika konkursu wystylizowanego na wybranego przez siebie bohatera literackiego (stój, charakteryzacja, rekwizyty, scenografia).
 2. Wielkość prac nie powinna przekraczać 500x800 pikseli w każdym wymiarze. Prace muszą być zapisane w formacie .jpeg.
 3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 4. Pliki należy nazwać według wzoru miejscowosc_sp_nr_imie_nazwisko_kl.jpeg. W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.  Przykład: Łukasz Kwiecień z klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie zapisze plik pod nazwą warszawa_sp_32_lukasz_kwiecien_5c.jpeg
 5. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.

 

7. Zasady oceniania prac

 

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy,
 • przesłanie wszystkich elementów wskazanych w Regulaminie.

 

8. Zasady przeprowadzenia konkursu

 

 • Konkurs składa się z jednego  etapu – warszawskiego. 
 • Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej – klas 4-7.
 • Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
 • Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują nauczyciele – bibliotekarz
 • Zgody od rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z informacjami kontaktowymi (załącznik nr 2) należy dołączyć do prac.
 • Prace należy przekazać do biblioteki  tylko w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do  14 marca 2018 r.
 1. Praca nie może zawierać elementów cudzego autorstwa.
 2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 114 dokona podsumowania wyników konkursu i wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dopuszcza się także przyznanie dodatkowych nagród - wyróżnień.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu -  30.03.2018 r. na stronie internetowej szkoły
  organizującej konkurs. Wręczenie nagród odbędzie się 19 kwietnia 2018 r.
  w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w czasie gali konkursowej, na którą zostaną zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami.
 5. Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 114.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora.
 7. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe, dla opiekunów dyplomy.

 

Załącznik nr 2

 

Konkursy

Wyniki konkursu „Ilustracja do ostatnio przeczytanej książki”

I - Paulina Fujak   1c

II - Małgorzata Marszalik   3b

II - Ola Pelletier   3b

Wyróżnienie

Nadia Nowakowska   2A

 

Konkurs biblioteczno-literacki

„Fraszka o bibliotece lub książce”

 

Cel konkursu:

1. Rozbudzanie stałego zainteresowania kulturą, sztuką i literaturą

2.Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi.

3.Rozwijanie umiejętności literackich.

4.Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży przez samych uczniów.

5.Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać fraszkę, czyli krótki utwór liryczny rymowany         

   lub wierszowany humorystyczny lub ironiczny

2. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

3.Pracę należy składać do biblioteki szkolnej w postaci wydruku lub na nośniku

   elektronicznym

4.Nota o Autorze: imię, nazwisko klasa.

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 27 października 2017 r.

 

Kryteria oceniania:

1.Zgodność z tematem.

2.Walory estetyczne

3.Poprawność stylistyczna i językowa.

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs biblioteczno-plastyczny

 

„Ilustracja do ostatnio przeczytanej książki”

Celem konkursu jest:

- zachęcenie do czytania książek i zwrócenie uwagi na rolę ilustratora,

- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

- rozwijanie wyobraźni,

- kształtowanie poczucia estetyki.

Zadanie

- należy wykonać ilustrację do przeczytanej ostatnio książki

Warunki uczestnictwa:

 1. Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac).
 2. Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).
 3. Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze: imię i nazwisko i klasa

 

Prace należy składać do biblioteki do 25 listopada  2017 roku do biblioteki szkolnej

 

 

Wyniki konkursu historyczno-bibliotecznego

„Legendy warszawskie w ilustracji i prezentacji”

Klsy I-III

 1. Mikulska Amelia IIId
 2. Reznar Krzysztof   Ic; Aleksandra Pelletier  IIb
 3. Marciniak Wiktoria Ib

Wyróżnienia

 Piwek Wiktoria 3d

Tajak Antonina  2b

Marszalik Małgorzata  IIb

Skup Dominika 2d

Petrycki Andrzej Ib

Rachuba Blanka  2b

Klasy IV-VI

 1. Gęsiorski Wojtek IVd
 2. Gut Maciej IVc
 3. Krawczyk Julian  IVc

 

 

Legendy warszawskie w ilustracji i prezentacji.

Celem konkursu jest:

-rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

- zapoznanie z bogatą historią, kulturą i tradycjami Warszawy,

- rozbudzanie szacunku dla naszej kultury i poczucia przynależności do środowiska lokalnego,

- przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu.

- kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

do prezentacji własnej twórczości.

- zachęcenie do czytania książek i poznanie legend warszawskich,

- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

- rozwijanie wyobraźni,

- kształtowanie poczucia estetyki.

Zadanie dla klas I-III

Konkurs plastyczny

- wykonanie ilustracji do wybranej warszawskiej legendy

- format - A5, A3.

- techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

- prace powinny być opisane drukiem i zawierać dane o autorze  imię, nazwisko i klasa

Zadanie dla klas IV – VI

Konkurs multimedialny

- Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prezentacji przedstawiającej ilustracje

z treścią dowolnej warszawskiej legendy,

- prezentację należy wykonać w dowolnym programie jako film, pokaz slajdów czy komiks,

- Podczas tworzenia prezentacji można użyć grafiki z galerii Clipart, wykorzystać

obrazy pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub

podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie( przestrzeganie praw autorskich),

- można wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (np. kredkami, farbami lub inną techniką).

Ocena prac:

- oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora,

- prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie będą zdyskwalifikowane,

- we wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

Termin:

- wykonane prace składamy do końca marca 2017 w Bibliotece Szkolnej

 

 

 

Kteacja postaci literackiej

TERMIN :

20 października 2016

REGULAMIN : 

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.
 • Uczestnik powinien wykazać się znajomością wybranej przez siebie literatury.
 • Zadanie konkursowe będą mieć formę ustną i twórczą.
 • Zwycięzcy –zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody w postaci dyplomu i książki.

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie zainteresowań uczniów literaturą .
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i  umiejętności aktorskich..
 • Umiejętność  swobodnego wypowiadania się.
 • Umiejętność  kreowania się.
 • Kreatywność doboru stroju.
 • Zrozumienie i umiejętność przekazania cech charakteru przedstawianego bohatera.

METODY:

słowna i artystyczna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

literatura biblioteki i kostiumy(postać bohaterów książki) 

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Uczniowie klas 4- 6  przebrani są za swoich ulubionych bohaterów książkowych.
 • Każda  grupa wiekowa w swojej klasie wraz z wychowawcą typuje  5 osób, które przechodzą do finału. Sporządzają listę uczniów zakwalifikowanych do finału i przekazują  bibliotekarzowi.
 • Następnie spotykamy się (20 października) na holu I pietra i jury będzie oceniało od 1-5 punktów.
 • Osoby, które zdobędą najwięcej punktów otrzymują nagrody w postaci dyplomów i książek.

ZADANIE

Uczestnik konkursu musi być przebrany za bohatera swojej ulubionej książki, potrafi  zaprezentować go, podać autora książki i imię bohatera, którego prezentuje.

OCENA:

 • Najciekawszy projekt stroju.
 • Pomysłowość,
 • Wysiłek i samodzielność
 • Swobodne wysławianie się
 • Ciekawy tekst
 • Znajomość lektury

 

Plik informacyjny: